The Early Permian Tarim Large Igneous Province in Northwest China

Shufeng YANG Zilong LI Xing YU Hanlin CHEN Yinqi LI
2019    |    ISBN:9780128128725  |
How to buy